Regulamin sklepu internetowego ZEGARKI.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Obowiązujący od dnia 01.01.2021r

 

Wstęp

Sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego zegarki.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym” lub „Sklepem”) jest realizowana przez JANEBA TIME sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (zwaną dalej: „Sprzedawcą”). Sprzedawca, w ramach Sklepu Internetowego świadczy również nieodpłatne usługi drogą elektroniczną na zasadach i w sposób określony w niniejszym dokumencie.

 

Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest:

 1. korespondencyjnie pod adresem: ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław,
 2. za pośrednictwem wiadomości elektronicznej kierowanej na adres: zamowienia@zegarki.pl,
 3. telefonicznie pod numerem: +48 693 050 560,
 4. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu,
 5. za pośrednictwem czatu dostępnego na stronie Sklepu.

 

I. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie posiadają znaczenie:

 1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Karta podarunkowa – dokument w formie materialnej na okaziciela o wskazanym nominale, zawierający kombinacje znaków, który może zostać wykorzystany jako środek zapłaty za produkty dostępne w sklepach stacjonarnych Sprzedawcy wskazanych na stronie Sklepu.
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienia w Sklepie Internetowym lub na rzecz której Sprzedawca świadczy Usługi drogą elektroniczną .
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 5. Konsument – konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego będący Klientem Sklepu.
 6. Konto – wydzielona przez Sprzedawcę dla danego Klienta przestrzeń w Sklepie Internetowym, w ramach której Klient może dokonywać określonych czynności w ramach Sklepu.
 7. Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 41[1] Kodeksu cywilnego będący Klientem Sklepu.
 8. Regulamin – niniejszy dokument.
 9. Rejestracja – czynność dokonywana przez Klienta w ramach Sklepu prowadząca do założenia Konta przez Klienta.
 10. Sprzedawca – JANEBA TIME sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-332), ul. Powstańców Śląskich 95, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000188992, NIP 8941764656, REGON 930913002, o kapitale zakładowym 50.000 zł.
 11. Sklep Internetowy/Sklep – sklep internetowy w domenie zegarki.pl, za pośrednictwem którego Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów oraz świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 12. Towar – produkt prezentowany przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, który może stać się przedmiotem Umowy sprzedaży.
 13. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawarta na odległość między Sprzedawcą a Klientem na zasadach określonych Regulaminem.
 14. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827 ze zm.).
 16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 17. Zamówienie – oświadczenie woli złożone Sprzedawcy przez Klienta świadczące o zamiarze zawarcia Umowy sprzedaży, określające przede wszystkim liczbę i rodzaj Towarów spośród Towarów prezentowanych w Sklepie.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób prowadzenia sprzedaży, a także zasady i warunki świadczenia Usług przez Sprzedawcę. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający jego odtwarzanie, pozyskanie i utrwalenie jego treści poprzez zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do wszelkiego rodzaju wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronach Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w Sklepie w celu prezentacji Towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich, w szczególności producentów lub dystrybutorów) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy Internetu mieli możliwość korzystania ze Sklepu Internetowego, tj. dokonywania wszelkich czynności prowadzących do zapoznania się z treścią Sklepu bądź dokonywania innych czynności określonych Regulaminem, przy użyciu wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 4. Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie umożliwia korzystanie ze Sklepu Internetowego stanowią:
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Chrome w wersji 66 lub nowszej, FireFox 60 lub nowszej, Opera w wersji 53 lub nowszej lub Safari w wersji 5 lub nowszej,
  3. włączona obsługa języka Javascript w przeglądarce.
 5. W celu złożenia Zamówienia, a także korzystania z niektórych Usług w Sklepie konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 6. Sprzedawca informuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem dla każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na pozyskaniu i modyfikowaniu danych użytkowników przez osoby nieuprawnione oraz na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego użytkownika szkodliwego oprogramowania. Aby uniknąć ryzyka, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane zagrożenia, w szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość użytkowników korzystających z sieci Internet oraz zaporę sieciową typu firewall.

III. Zasady świadczenia Usług

 1. W ramach prowadzonego Sklepu Internetowego Sprzedawca umożliwia Klientom korzystanie z bezpłatnych Usług, świadczonych przez Sprzedawcę 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Klient ma możliwość założenia Konta w Sklepie Internetowym. W celu założenia Konta Klient dokonuje Rejestracji polegającej na uzupełnieniu pól oznaczonych jako obowiązkowe dostępnych w ramach interaktywnego formularza rejestracyjnego prezentowanego na stronie Sklepu i wysłaniu tego formularza do Sprzedawcy za pomocą dedykowanego w tym celu przycisku.
 3. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta.
 4. Klient ma możliwość wysłania do Sprzedawcy wiadomości za pośrednictwem interaktywnego formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu. W celu wysłania wiadomości Klient uzupełnia pola formularza oznaczone jako obowiązkowe, wpisuje treść wiadomości oraz wysyła wiadomość za pomocą dedykowanego w tym celu przycisku. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na umożliwieniu Klientowi wysłania wiadomości do Sprzedawcy za pośrednictwem interaktywnego formularza zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Klienta.
 5. Z poziomu karty Towaru Klient ma możliwość wysłania wiadomości do Sprzedawcy za pomocą interaktywnego formularza „Masz pytanie”. Formularz ten służy do zadawania pytań dotyczących w szczególności dostępności, ceny lub specyfikacji Towaru, z poziomu którego został wysłany. W celu wysłania wiadomości Klient uzupełnia pola formularza oznaczone jako obowiązkowe, wpisuje treść wiadomości oraz wysyła wiadomość za pomocą dedykowanego w tym celu przycisku. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na umożliwieniu Klientowi wysłania wiadomości do Sprzedawcy za pośrednictwem interaktywnego formularza „Masz pytanie” zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Klienta.
 6. Klient ma możliwość komunikowania się ze Sprzedawcą za pomocą czatu dostępnego w Sklepie. Czat służy do wysłania wiadomości do Sprzedawcy bądź prowadzenia z nim korespondencji w czasie rzeczywistym, o ile Sprzedawca w tym samym czasie co Klient korzysta z czatu. W celu wysłania wiadomości za pomocą czatu Klient wpisuje treść wiadomości w okienko czatu, a następnie wysyła wiadomość za pomocą dedykowanego w tym celu przycisku. Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi udostępniania interaktywnego czatu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia okienka czatu.
 7. Klient ma możliwość skorzystania z Usługi Newsletter polegającej na otrzymywaniu od Sprzedawcy wiadomości zawierających w szczególności informacje handlowe. Kupujący, w celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi newsletter, podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości od Sprzedawcy lub aktywuje odpowiednie pole formularza składania Zamówienia. Klient może w każdym czasie odwołać zgodę na przesyłanie newslettera. Umowa o świadczenie Usługi newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wypisania się z newslettera przez Klienta za pomocą dedykowanego w tym celu linku lub z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu poczty elektronicznej z subskrypcji newslettera.
 8. Klient ma możliwość dodania Towarów prezentowanych na stronach Sklepu do ulubionych Towarów za pomocą dedykowanej w tym celu ikony znajdującej się na karcie Towaru. Ulubione Towary są zapisywane w wydzielonej w tym celu przestrzeni Sklepu. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na dodaniu Towaru do ulubionych zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Towaru z ulubionych, zakończenia sesji przeglądarki lub wycofania Towaru dodanego do ulubionych z asortymentu Sklepu.
 9. Klient ma możliwość porównania Towarów prezentowanych na stronach Sklepu za pomocą zestawienia obejmującego cenę i podstawowe cechy i specyfikacje techniczne. W tym celu, z poziomu karty Towaru Klient dodaje Towar do porównania za pomocą dedykowanej w tym celu ikony. Towary dodane do porównania są zapisywane w wydzielonej przestrzeni Sklepu w formie zestawienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu.. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na dodaniu Towaru do porównania zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Towaru z porównania, zakończenia sesji przeglądarki lub wycofania Towaru dodanego do ulubionych z asortymentu Sklepu.
 10. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych promocji, akcji rabatowych lub konkursów, których warunki będą prezentowane na stronie Sklepu Internetowego. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba że Regulamin danej promocji stanowi inaczej.

IV. Zawarcie Umowy sprzedaży

 1. Informacje dotyczące Towarów, zawarte na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty, a zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Towary prezentowane w Sklepie są fabrycznie nowe i zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.
 3. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem stron Sklepu Internetowego jest możliwe przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 4. Klient, który składa Zamówienie za pośrednictwem stron Sklepu Internetowego, wybiera Towary objęte Zamówieniem oraz ich ilość korzystając z interaktywnych funkcjonalności dostępnych w Sklepie. Po skompletowaniu Towarów, Klient wybiera formy płatności oraz metody dostawy oraz składa Zamówienie za pomocą dedykowanego w tym celu przycisku.
 5. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży o treści zgodnej z treścią Zamówienia. Po otrzymaniu oferty Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie złożenia Zamówienia na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 6. Po potwierdzeniu złożenia Zamówienia, Sprzedawca przesyła Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji, co jest równoznaczne z przyjęciem oferty Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości o przyjęciu Zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 7. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia również podczas rozmowy telefonicznej ze Sprzedawcą bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy. Złożenie Zamówienia telefonicznie lub w wiadomości e-mail jest możliwe w Dni robocze, w godzinach wskazanych na stronie Sklepu.
 8. W celu złożenia Zamówienia telefonicznie lub w wiadomości e-mail Klient podaje podczas rozmowy lub w wiadomości e-mail nazwę Towaru wybranego spośród Towarów prezentowanych w Sklepie oraz jego ilość, sposób dostawy i formę płatności wybrane spośród sposobów dostawy i form płatności prezentowanych w Sklepie, a także dane niezbędne do realizacji Zamówienia, tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu.
 9. Sprzedawca, podczas rozmowy telefonicznej lub w odpowiedzi na wiadomość elektroniczną z Zamówieniem wysłaną przez Klienta podaje informacje o całkowitej wartości Zamówienia oraz informuje, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za Zamówienie.
 10. W przypadku Zamówienia złożonego za pośrednictwem telefonu lub wiadomości e-mail przez Konsumenta, Sprzedawca po złożeniu Zamówienia przesyła Konsumentowi na adres jego poczty elektronicznej potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.
 11. Umowa zostaje zawarta z chwilą, gdy w odpowiedzi na wiadomość e-mail zawierającą warunki złożonego Zamówienia, Klient, za pośrednictwem poczty elektronicznej prześle wiadomość w której zaakceptuje treść Zamówienia, wyrazi zgodę na jego realizację, zaakceptuje Regulamin oraz potwierdzi fakt zapoznania się z prawem odstąpienia od Umowy.
 12. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 13. Umowa zawierana jest w języku Polskim o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Karty podarunkowe

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu zakup Karty podarunkowej, która nie może zostać wykorzystana jako środek płatności za produkty kupione w sklepach stacjonarnych Sprzedawcy wskazanych na stronie Sklepu.
 2. Klient zainteresowany zakupem Karty podarunkowej wybiera nominał Karty podarunkowej spośród wariantów prezentowanych w Sklepie i składa Zamówienie za pośrednictwem formularza dostępnego w Sklepie, na zasadach wskazanych w pkt. IV Regulaminu.
 3. Dostawa Kart podarunkowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w pkt VII Regulaminu.
 4. Sprzedawca jest wyłącznym emitentem Kart podarunkowych.
 5. Posiadacz ważnej Karty podarunkowej może dokonać zapłaty za produkty oferowane do sprzedaży w sklepach stacjonarnych Sprzedawcy wskazanych na stronie Sklepu.
 6. Każda Karta podarunkowa zawiera określony na niej nominał oraz datę ważności.
 7. Klient może dokonać zapłaty Kartą podarunkową jedynie w okresie jej ważności.
 8. W przypadku gdy wartość produktów, za które posiadacz Karty podarunkowej chce zapłacić Kartą podarunkową, przewyższa wartość nominalną Karty podarunkowej posiadacz Karty podarunkowej ma możliwość dopłaty pozostałej wartości za pomocą innych form płatności dostępnych w Sklepie internetowym.
 9. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę.
 10. Z zastrzeżeniem zapisów niniejszego pkt. V do Kart podarunkowych stosowane są pozostałe zapisy Regulaminu.

VI. Ceny i akceptowane metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane w Sklepie Internetowym stanowią ceny brutto. W cenach nie są zawarte koszty dostawy.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy – realizacja Zamówienia rozpoczyna się po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, a jego wysyłka następuje niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia,
  2. płatność elektroniczna – realizacja Zamówienia rozpoczyna się po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, a jego wysyłka następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta i skompletowaniu Zamówienia,
  3. gotówką za pobraniem, tj. płatność podmiotowi dostarczającemu Zamówienia przy dokonywaniu dostawy, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy – realizacja Zamówienia rozpoczyna się po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, a jego wysyłka następuje niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia,
  4. gotówką przy odbiorze osobistym, tj. płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy – realizacja Zamówienia rozpoczyna się po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, a wydanie następuje w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy,
  5. płatność ratalna – realizacja Zamówienia rozpoczyna się po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, a jego wysyłka następuje niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia i otrzymaniu przez Sprzedawcę od operatora płatności obsługującego płatność ratalną płatności za Zamówienie.
 3. Za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Sprzedawca informuje Klienta o terminie, w jakim zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie.
 4. W wypadku gdy Klient nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty w terminie, o którym mowa w ppkt. 3 powyżej, Sprzedawca wzywa Klienta do zapłaty wyznaczając mu dodatkowy termin na dokonanie płatności oraz informuje, że w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku, gdy termin określony w wezwaniu do zapłaty bezskutecznie upłynie, Sprzedawca może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

VII. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest realizowana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Słowacji i Czech, na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia, w tym jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru. Towary ze statusem "w magazynie" wysyłane są do 3 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji. Towary ze statusem "na zamówienie", w zależności od producenta wysyłane są w ciągu 6-8 tygodni od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 3. Termin realizacji Zamówienia, w tym jego dostawy wskazany na stronie Sklepu Internetowego i jest liczony w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VI ppkt. 2 Regulaminu.
 4. Sprzedawca udostępnia następujące formy dostawy Towarów:
  1. dostarczenie do paczkomatu,
  2. dostawa za pośrednictwem operatora pocztowego,
  3. dostawa za pośrednictwem kuriera,
  4. odbiór osobisty w punkcie odbioru Sprzedawcy.
 5. W zależności od rodzaju Towaru, w szczególności jego gabarytów bądź szczególnych wymogów dotyczących dostawy wynikających z charakteru Towaru, formy dostawy wskazane w ppkt. 4 powyżej mogą być ograniczone. Aktualna informacja o możliwych do wyboru formach dostawy znajduje się na stronie Sklepu, w szczególności na etapie składania Zamówienia.
 6. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) kupujący, nabywając sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci Sklepu Internetowego, chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na adres Sprzedawcy: JANEBA TIME sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław.
 7. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient.
 8. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dokonaniu płatności lub otrzymaniu od banku informacji potwierdzającej zawarcie umowy kredytu lub pożyczki przez Klienta i przygotowaniu towaru do wysyłki zamówienie jest przekazywane do podmiotu realizującego dostawę tj. firmy kurierskiej DPD, DHL lub InPost. Sprzedawca przekazuje zamówienie do wysyłki w ciągu 24 godzin, lecz nie później niż do 7 dni roboczych.

VIII. Reklamacje Towarów – rękojmia

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Towarów objętych Zamówieniem bez wad.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady wynika z przepisów określonych art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Towarów względem Klientów będących Przedsiębiorcami.
 3. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub w Regulaminie należy kierować na adres: JANEBA TIME Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław, adres e-mail: zamowienia@zegarki.pl, nr telefonu: +48 693 050 560.
 4. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar na adres wskazany w ppkt. 3 powyżej. Klient proszony jest, o ile jest to możliwe, o dołączenie dowodu zakupu do reklamowanego Towaru.
 5. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie do 14 dni.
 6. W przypadku braków w reklamacji, Sprzedawca może wezwać Klienta do uzupełnienia reklamacji w niezbędnym zakresie, wskazanym przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania wezwania przez Klienta.

IX. Reklamacje Usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje dotyczące nieprawidłowego świadczenia Usług, braku świadczenia Usług przewidzianych Regulaminem lub nieprawidłowego funkcjonowania Sklepu.
 2. Reklamacje wynikające z nieprawidłowości funkcjonowania Sklepu oraz świadczenia Usług, o których mowa w ppkt. 1 powyżej Klient może zgłaszać na adres JANEBA TIME Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław, adres e-mail: zamowienia@zegarki.pl, nr telefonu: +48 693 050 560.
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz opis zaistniałych nieprawidłowości.
 4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie do 30 dni.
 5. W przypadku braków w reklamacji, Sprzedawca może wezwać Klienta do uzupełnienia reklamacji w niezbędnym zakresie, wskazanym przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania wezwania przez Klienta.

X. Gwarancja

 1. Towary prezentowane w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta.
 2. Karta gwarancyjna jest dostarczana Klientowi wraz z dostawą Towaru objętego gwarancją.

XI. Prawo do odstąpienia od Umowy

 1. Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży, ma możliwość odstąpienia od tej Umowy w terminie 60 dni bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu, o którym mowa w ppkt. 1 powyżej rozpoczyna się z chwilą dostarczenia Towaru – w przypadku Umowy sprzedaży, a w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 3. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to konieczne. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 5. W przypadku gdy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Jeżeli Konsument realizujący swoje prawo do odstąpienia od Umowy, przy zawieraniu Umowy wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. Towar należy odesłać na swój koszt wybraną przez siebie metodą dostawy. Zwrot może być nadany za pośrednictwem Paczkomatów InPost. W tym celu należy podać numer Paczkomatu InPost: WRO02HO, telefon 693 050 560 oraz e-mail: zamowienia@zegarki.pl
 11. W wypadku odstąpienia od Umowy Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 12. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  2. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  4. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
  5. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  6. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  7. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  8. Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów,
  9. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę,
  10. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej,
  11. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
  12. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

XII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIII. Prawa i obowiązki

 1. Zakazane jest wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. w szczególności działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu, działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy, działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 3. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z Usług, o których mowa w pkt. III Regulaminu, treści które mogłyby w szczególności:
  1. zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
  2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
  3. zawierać dane osobowe osób trzecich oraz rozpowszechniać wizerunek osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej,
  4. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe),
  5. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 4. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia

XIV. Ochrona danych osobowych

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie obowiązującymi przepisami oraz z zasadami określonymi w Polityce prywatności znajdującej się na stronie Sklepu.

XV. Postanowienia końcowe

 1. Zapisy dotyczące Konsumenta, zawarte w niniejszym Regulaminie dotyczące odstąpienia od Umowy oraz rękojmi za wady Towaru, z wyłączeniem zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń, stosuje się do osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która zawarła umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej.
 5. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.
 6. W razie braku akceptacji nowej treści Regulaminu, Klient posiadający Konto obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta.