REGULAMIN KONKURSU

Obowiązujący od dnia 15. września 2021 r.

 

Wstęp

Konkurs Oris partnerem festiwalu Jazz nad Odrą (zwany dalej: „Konkursem”) prowadzony jest za pośrednictwem fanpage ZEGARKI.PL (zwanego dalej: Fanpage”) i jest organizowany przez JANEBA TIME sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (zwanego dalej: „Organizatorem”). Zasady organizacji konkursu, warunki uczestnictwa w Konkursie oraz wyłonienia zwycięzców są określone w niniejszym dokumencie.

 

Kontakt z Organizatorem możliwy jest:

 1. korespondencyjnie pod adresem: ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław,
 2. za pośrednictwem wiadomości elektronicznej kierowanej na adres: fb@janeba-time.pl,
 3. telefonicznie pod numerem: +48 733 998 702,
 4. za pośrednictwem czatu dostępnego na Fanpage.

 

I.              Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie posiadają znaczenie:

 1. Facebook – społecznościowy serwis internetowy pod adresem facebook.com, za pośrednictwem którego organizowany jest Konkurs
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Konsument – konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego będący Uczestnikiem Konkursu.
 4. Regulamin – niniejszy dokument.
 5. Organizator – JANEBA TIME sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-332), ul. Powstańców Śląskich 95, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000188992, NIP 8941764656, REGON 930913002, o kapitale zakładowym 50.000 zł.
 6. Nagroda – rzecz materialna określona na Fanpage, stanowiąca nagrodę dla Zwycięzcy za prawidłowe wykonanie Zadania konkursowego.
 7. Uczestnik – osoba fizyczna będąca Konsumentem, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła 18 lat i bierze udział w Konkursie.
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.
 9. Zadanie konkursowe – zadanie lub pytanie zadane przez Organizatora, którego poprawne rozwiązanie przez Uczestnika warunkuje otrzymanie Nagrody.
 10. Zgłoszenie konkursowe – zgłoszenie przez Uczestnika udziału w Konkursie obejmujące rozwiązanie Zadania konkursowego.
 11. Zwycięzca – Uczestnik Konkursu, który prawidłowo wykonał Zadanie konkursowe i jest uprawniony do odbioru Nagrody.

II.             Postanowienia ogólne

 1. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r. nr 201 poz. 1540 ze zm.) i odbywa się na zasadach przyrzeczenia publicznego, zgodnie z przepisami art. 919-921 Kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin jest nieprzerwanie, nieodpłatnie udostępniony na Fanpage Organizatora w sposób umożliwiający jego pobranie i odtwarzanie w dowolnej chwili.
 3. Organizator oświadcza, że organizowany przez niego Konkurs jest przeprowadzany zgodnie z regulaminem Facebooka. Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Facebook nie pomaga w organizowaniu Konkursu, a Organizator korzysta z tego serwisu do administrowania Konkursem na własną odpowiedzialność i zwalnia Facebook z odpowiedzialności względem Uczestników Konkursu.
 4. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
 5. Uczestnik Konkursu powinien mieć niefikcyjne konto na Facebooku.
 6. Uczestnikiem konkursu nie może być:
  1. pracownik lub współpracownik (strona umowy cywilnoprawnej) Organizatora,
  2. pracownik lub współpracownik (strona umowy cywilnoprawnej) podmiotu zależnego od Organizatora
  3. pracownik lub współpracownik (strona umowy cywilnoprawnej) podmiotu będącego stroną umów cywilnoprawnych zawieranych z Organizatorem,
  4. małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty do drugiego stopnia, osoba będąca w stosunku przysposobienia lub małżonek osób wymienionych w lit. a-c powyżej.
 7. Fundatorem Nagród jest Organizator Konkursu.

III.           Przebieg Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 15. września 2021 roku, o godzinie 16:00 i trwa do dnia 18. września 2021 roku, godziny 23:59.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik dokonuje Zgłoszenia konkursowego poprzez zapoznanie z Regulaminem oraz wykonanie Zadania konkursowego dotyczącego tematyki związanej z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Organizatora, usługami przez niego świadczonymi lub produktami oferowanymi do sprzedaży przez Organizatora, w tym produktami podmiotów trzecich współpracujących z Organizatorem.
 3. Zadanie konkursowe to odpowiedzi na pytania zadane przez Organizatora. Pytania konkursowe są prezentowane na Fanpage Organizatora przez cały czas trwania konkursu.
 4. Odpowiedzi na pytania w ramach Zgłoszenia konkursowego Uczestnik publikuje w ramach jednego komentarza do postu z treścią Zadania konkursowego na Fanpage.
 5. Całkowite wykonanie Zadania konkursowego obejmuje poprawną odpowiedź na dwa pytania w ramach jednego komentarza.
 6. Nie biorą udziału w rywalizacji w Konkursie i jednocześnie tracą możliwość uzyskania Nagrody, Uczestnicy, którzy:
  1. wykonali Zadanie konkursowe w części, tj. opublikowali wyłącznie odpowiedź na jedno pytanie w ramach Zadania konkursowego,
  2. zaprezentowali Zgłoszenie konkursowe w ramach dwóch odrębnych komentarzy pod postem z treścią Zadania konkursowego,
  3. zaprezentowali Zgłoszenie konkursowe po upływie terminu przyjmowania Zgłoszeń konkursowych,
  4. w czasie trwania Konkursu usunęli swoje Konto w serwisie Facebook,
  5. w czasie trwania Konkursu usunęli komentarz zawierający Zgłoszenie konkursowe.
 7. Zgłoszenie konkursowe nie może:
  1. zawierać antyreklamy Organizatora lub podmiotu trzeciego współpracującego z Organizatorem, z którego produktami lub usługami jest związane Zadanie konkursowe, ich działalności, produktów lub marek lub reklamy podmiotów konkurencyjnych w stosunku do ww.,
  2. naruszać dóbr osobistych Organizatora lub osób trzecich, w szczególności podmiotu trzeciego współpracującego z Organizatorem, z którego produktami lub usługami jest związane Zadanie konkursowe,
  3. zawierać treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, dyskryminację ze względu na płeć, wiek, narodowość, wyznanie, pochodzenie lub orientację seksualną, a także zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  4. zawierać treści niezwiązanych Zadaniem konkursowym i tematyką konkursu,
  5. nosić znamion niezamówionej informacji handlowej (SPAM),
  6. zawierać link lub jakiekolwiek odnośniki do innych stron,
  7. zawierać dane osobowe osób trzecich oraz rozpowszechniać wizerunek osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej,
  8. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe).
 8. W ramach udziału w Konkursie niedozwolone jest dostarczanie i publikowanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawo lub dobre obyczaje.
 9. Zgłoszenia konkursowe niezgodne z Regulaminem, w szczególności wykonane przez podmioty wyłączone z możliwości wzięcia udziału w Konkursie nie biorą udziału w Konkursie.

IV.          Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. W Konkursie Zwycięzcami zostaje ośmiu Uczestników, którzy odpowiedzą prawidłowo na pytania konkursowe i zrobią to najszybciej. Kryterium wyboru Zwycięzców będzie najszybsza odpowiedź prezentowanych przez Uczestników w ramach Zgłoszenia konkursowego.
 2. Zwycięzców wybiera komisja konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu. Obrady komisji konkursowej są tajne.
 3. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu wraz z publikacją listy Zwycięzców zawierającej ich dane, zostanie opublikowana nie później niż 18. września 2021 roku jako komentarz do posta konkursowego na Fanpage'u.
 4. Każdy Zwycięzca otrzyma powiadomienie o wygranej poprzez wiadomość wysłaną za pośrednictwem komunikatora dostępnego na Facebooku.
 5. Nagrodą dla każdego Zwycięzcy jest zaproszenia na koncerty w ramach festiwalu Jazz nad Odrą na następujące dn., 16-17. września oraz 19. września.
 6. Aby otrzymać Nagrodę każdy Zwycięzca, w odpowiedzi na wiadomość z powiadomieniem o wygranej, w terminie 6 godzin od otrzymania wiadomości z powiadomieniem o wygranej, przesyła Organizatorowi swoje dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail.
 7. W przypadku braku przekazania danych w wyznaczonym terminie Nagroda przepada.
 8. Organizator ustala ze Zwycięzcą indywidualnie terminy doręczenia Nagrody do Zwycięzcy, kontaktując się ze Zwycięzcą na dane kontaktowe podane przez Zwycięzcę zgodnie z ppkt. 6 powyżej.
 9. Nagrody w Konkursie mogą podlegać opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzach, ani na Nagrody innego rodzaju. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania Nagrody na inne osoby.

V.            Prawa autorskie

 1. Poprzez prezentację Zgłoszenia Konkursowego na Fanpage Organizatora, Uczestnik oświadcza, że jest w posiadaniu praw autorskich – osobistych i majątkowych, do przesyłanych treści zawartych w Zgłoszeniu konkursowym, a także, że nie naruszają one praw osób trzecich, nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich, a Uczestnik jest uprawniony do udzielenia Organizatorowi w ich zakresie licencji, o której mowa w niniejszym pkt. V.
 2. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie i prezentację Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik udziela Organizatorowi Konkursu licencji niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, ilościowo oraz czasowo do treści zawartych w Zgłoszeniu Konkursowym. Pola eksploatacji treści Zgłoszenia konkursowego obejmują:
  1. wprowadzanie utworów do obrotu w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, aplikacji, którymi się w tym celu posługuje,
  2. prawo sporządzenia cyfrowego zapisu utworów,
  3. wytwarzanie egzemplarzy utworu, różnymi technikami, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  4. prawo wprowadzania utworów do pamięci komputera oraz do własnych baz danych Organizatora,
  5. zwielokrotnienie i rozpowszechnianie utworu na każdym nośniku, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
  6. prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji utworów, wymaganych przez specyfikę medium internetowego.
 3. Uczestnik Konkursu oświadcza, że treści prezentowane przez niego w ramach Zgłoszenia konkursowego nie naruszają dóbr osobistych i materialnych oraz praw autorskich i innych praw jakichkolwiek osób trzecich oraz wizerunku osób, które znajdują się na zdjęciu, a fotografia została wykonana samodzielnie przez Uczestnika. Uczestnik oświadcza ponadto, że jeżeli na zdjęciu prezentowanym przez niego w ramach Zgłoszenia konkursowego przedstawiony jest wizerunek, to jest to wizerunek Uczestnika prezentującego to Zgłoszenie konkursowe.
 4. W przypadku, gdy Zgłoszenie konkursowe zawiera wizerunek zgłaszającego, Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku, zamieszczonego w Zgłoszeniu konkursowym, w szczególności w celu przeprowadzenia Konkursu, prezentowania przez Organizatora informacji o Konkursie oraz działalności Organizatora i jej promocji.
 5. Wyrażona przez Uczestnika zgoda dotyczy użycia wizerunku również w materiałach służących popularyzacji działań w zakresie działalności Fanpage oraz realizacji akcji marketingowych przez rozpowszechnianie wizerunku w mediach elektronicznych, w szczególności w serwisie Facebook na czas nieokreślony (do odwołania).
 6. Zgłoszenie Konkursowe nie może zawierać wizerunku osób trzecich.
 7. Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, z chwilą wydania Zwycięzcy Nagrody, Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do treści zgłoszonych do Konkursu przez Zwycięzcę oraz prawa do rozpowszechniania jego opracowań, bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych i na następujących polach eksploatacji wskazanych w ppkt. 2 powyżej, a także w celu korzystania ze Zgłoszenia konkursowego na cele promocji i reklamy.
 8. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do treści Zgłoszenia konkursowego, Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie. Otrzymana w Konkursie nagroda wyczerpuje w całości roszczenia finansowe Zwycięzcy Konkursu z tego tytułu.
 9. Organizator nie ma obowiązku wykorzystania treści zgłoszonych do Konkursu przez Uczestnika na żadnym z pól eksploatacji wymienionych w niniejszym pkt. V.

VI.           Reklamacje związane z udziałem w Konkursie

 1. Uczestnik może zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące przeprowadzenia Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem.
 2. Reklamacje, o których mowa w ppkt. 1 powyżej Uczestnik może zgłaszać na adres: ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław, adres e-mail: fb@janeba-time.pl, nr telefonu: 733 998 702.
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Uczestnik powinien podać swoje imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz powód reklamacji.
 4. Organizator rozpatruje reklamację w terminie do 30 dni.

VII.          Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Uczestnik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Uczestnikiem a Organizatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  2. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VIII.        Prawa i obowiązki

 1. Zakazane jest wykorzystywanie Fanpage oraz udziału w Konkursie w celu prowadzenia przez Uczestnika działalności, która naruszałaby interes Organizatora, tj. w szczególności działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu, działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Organizatora, tematem Zadania konkursowego, działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 2. Uczestnik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania z Fanpage i brania udziału w Konkursie w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Fanpage niezamówionej informacji handlowej (spam),
  3. korzystania z Fanpage i udział w Konkursie w sposób nieuciążliwy dla innych Uczestników oraz dla Organizatora,
  4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Fanpage jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  5. brania udziału w Konkursie oraz korzystania z Fanpage w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 3. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, Organizator po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

IX.           Ochrona danych osobowych

Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie obowiązującymi przepisami oraz z zasadami określonymi w Klauzuli informacyjnej znajdującej się na Fanpage oraz pod linkiem ……………. .

X.            Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Organizator ma prawo do modyfikacji treści Regulaminu, przy czym zmiany Regulaminu nie wpływają na prawa nabyte przez Uczestnikó O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Uczestnik zostanie poinformowany poprzez informacje na Fanpage zawierającą zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie.
 3. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.

 

 

Proszę wskazać link kierujący do klauzuli informacyjnej.