REGULAMIN KONKURSU

Obowiązujący od dnia 22. maja 2023 r.

 

Wstęp

Konkurs Perrelet partnerem Next Block Expo (zwany dalej: „Konkursem”) prowadzony jest za pośrednictwem fanpage ZEGARKI.PL (zwanego dalej: „Fanpage”) i jest organizowany przez JANEBA TIME sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (zwanego dalej: „Organizatorem”). Zasady organizacji konkursu, warunki uczestnictwa w Konkursie oraz wyłonienia zwycięzców są określone w niniejszym dokumencie.

 

Kontakt z Organizatorem możliwy jest:

 1. korespondencyjnie pod adresem: ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław,
 2. za pośrednictwem wiadomości elektronicznej kierowanej na adres: marketing@zegarki.pl,
 3. telefonicznie pod numerem: +48 508 183 597,
 4. za pośrednictwem czatu dostępnego na Fanpage.

 

I.              Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie posiadają znaczenie:

 1. Instagram – społecznościowy serwis internetowy pod adresem instagram.com, za
  pośrednictwem którego organizowany jest Konkurs
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Konsument – konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego będący
  Uczestnikiem Konkursu.
 4. Regulamin – niniejszy dokument.
 5. Organizator – JANEBA TIME sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-332), ul. Powstańców Śląskich 95, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
  Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000188992, NIP 8941764656, REGON 930913002, o kapitale zakładowym 50.000 zł.
 6. Nagroda – rzecz materialna określona na Fanpage, stanowiąca nagrodę dla Zwycięzcy
  za prawidłowe wykonanie Zadania konkursowego.
 7. Uczestnik – osoba fizyczna będąca Konsumentem, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła 18 lat i bierze udział w Konkursie.
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.
 9. Zadanie konkursowe – zadanie lub pytanie zadane przez Organizatora, którego poprawne rozwiązanie przez Uczestnika warunkuje otrzymanie Nagrody.
 10. Zgłoszenie konkursowe – zgłoszenie przez Uczestnika udziału w Konkursie obejmujące rozwiązanie Zadania konkursowego.
 11. Zwycięzca – Uczestnik Konkursu, który prawidłowo wykonał Zadanie konkursowe i jest uprawniony do odbioru Nagrody.

II.             Postanowienia ogólne

 1. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r. nr 201 poz. 1540 ze zm.) i odbywa się na zasadach przyrzeczenia publicznego, zgodnie z przepisami art. 919-921 Kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin jest nieprzerwanie, nieodpłatnie udostępniony na Fanpage Organizatora w sposób umożliwiający jego pobranie i odtwarzanie w dowolnej chwili.
 3. Organizator oświadcza, że organizowany przez niego Konkurs jest przeprowadzany zgodnie z regulaminem Instagrama.  Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Instagram ani z nim związany.
  Instagram nie pomaga w organizowaniu Konkursu, a Organizator korzysta z tego serwisu do administrowania Konkursem na własną odpowiedzialność i zwalnia Instagram z odpowiedzialności względem Uczestników Konkursu.
 4. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
 5. Uczestnik Konkursu powinien mieć niefikcyjne konto na Instagramie.
 6. Uczestnikiem konkursu nie może być:
  1. pracownik lub współpracownik (strona umowy cywilnoprawnej) Organizatora,
  2. pracownik lub współpracownik (strona umowy cywilnoprawnej) podmiotu zależnego od Organizatora
  3. pracownik lub współpracownik (strona umowy cywilnoprawnej) podmiotu będącego stroną umów cywilnoprawnych zawieranych z Organizatorem,
  4. małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty do drugiego stopnia, osoba będąca w stosunku przysposobienia lub małżonek osób wymienionych w lit. a-c powyżej.
 7. Fundatorem Nagród jest Organizator Konkursu.

III.           Przebieg Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 22. maja 2023 roku, o godzinie 12:00 i trwa do dnia 23. maja 2023 roku, godziny 12:00.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik dokonuje Zgłoszenia konkursowego poprzez zapoznanie z Regulaminem oraz wykonanie Zadania konkursowego dotyczącego tematyki związanej z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Organizatora, usługami przez niego świadczonymi lub produktami oferowanymi do sprzedaży przez Organizatora, w tym produktami podmiotów trzecich współpracujących z Organizatorem.
 3. Zadanie konkursowe to pozostawienie komentarza o treści określonej przez Organizatora. Zadanie konkursowe jest prezentowane na Fanpage Organizatora przez cały czas trwania konkursu.
 4. Treść komentarza określoną przez Organizatora w ramach Zgłoszenia konkursowego Uczestnik publikuje w ramach jednego komentarza do postu z treścią Zadania konkursowego na Fanpage.
 5. Całkowite wykonanie Zadania konkursowego obejmuje napisanie określonej przez Organizatora treści w ramach jednego komentarza.
 6. Nie biorą udziału w rywalizacji w Konkursie i jednocześnie tracą możliwość uzyskania Nagrody, Uczestnicy, którzy:
  1. wykonali Zadanie konkursowe w części, tj. opublikowali wyłącznie część treści określonej w ramach Zadania konkursowego,
  2. zaprezentowali Zgłoszenie konkursowe w ramach dwóch odrębnych komentarzy pod postem z treścią Zadania konkursowego,
  3. zaprezentowali Zgłoszenie konkursowe po upływie terminu przyjmowania Zgłoszeń konkursowych,
  4. w czasie trwania Konkursu usunęli swoje Konto w serwisie Facebook,
  5. w czasie trwania Konkursu usunęli komentarz zawierający Zgłoszenie konkursowe.
 7. Zgłoszenie konkursowe nie może:
  1. zawierać antyreklamy Organizatora lub podmiotu trzeciego współpracującego z Organizatorem, z którego produktami lub usługami jest związane Zadanie konkursowe, ich działalności, produktów lub marek lub reklamy podmiotów
   konkurencyjnych w stosunku do ww.,
  2. naruszać dóbr osobistych Organizatora lub osób trzecich, w szczególności podmiotu trzeciego współpracującego z Organizatorem, z którego produktami lub usługami jest związane Zadanie konkursowe,
  3. zawierać treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, dyskryminację ze względu na płeć, wiek, narodowość, wyznanie, pochodzenie lub orientację seksualną, a także zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  4. zawierać treści niezwiązanych Zadaniem konkursowym i tematyką konkursu,
  5. nosić znamion niezamówionej informacji handlowej (SPAM),
  6. zawierać link lub jakiekolwiek odnośniki do innych stron,
  7. zawierać dane osobowe osób trzecich oraz rozpowszechniać wizerunek osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej,
  8. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe).
 8. W ramach udziału w Konkursie niedozwolone jest dostarczanie i publikowanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawo lub dobre obyczaje.
 9. Zgłoszenia konkursowe niezgodne z Regulaminem, w szczególności wykonane przez podmioty wyłączone z możliwości wzięcia udziału w Konkursie nie biorą udziału w Konkursie.

IV.          Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. W Konkursie Zwycięzcami zostaje dziesięciu Uczestników, którzy napiszą prawidłowy komentarz pod postem konkursowym i zrobią to najszybciej. Kryterium wyboru Zwycięzców będzie najszybsza odpowiedź prezentowanych przez Uczestników w
  ramach Zgłoszenia konkursowego.
 2. Zwycięzców wybiera komisja konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu. Obrady komisji konkursowej są tajne.
 3. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu wraz z publikacją listy Zwycięzców zawierającej ich dane, zostanie opublikowana nie później niż 23. maja 2023 roku jako komentarz do posta konkursowego na Fanpage'u.
 4. Każdy Zwycięzca otrzyma powiadomienie o wygranej poprzez wiadomość wysłaną za pośrednictwem komunikatora dostępnego na Instagram.
 5. Nagrodą dla każdego Zwycięzcy jest bilet General na Next Block Expo 2023 na następujące dn. 24-25 maja.
 6. Aby otrzymać Nagrodę każdy Zwycięzca, w odpowiedzi na wiadomość z powiadomieniem o wygranej, w terminie 6 godzin od otrzymania wiadomości z powiadomieniem o wygranej, przesyła Organizatorowi swoje dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail.
 7. W przypadku braku przekazania danych w wyznaczonym terminie Nagroda przepada.
 8. Organizator ustala ze Zwycięzcą indywidualnie terminy doręczenia Nagrody do Zwycięzcy, kontaktując się ze Zwycięzcą na dane kontaktowe podane przez Zwycięzcę zgodnie z ppkt. 6 powyżej.
 9. Nagrody w Konkursie mogą podlegać opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzach, ani na Nagrody innego rodzaju. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania Nagrody na inne osoby.

V.            REKLAMACJE ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM W KONKURSIE

 1. Uczestnik może zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące przeprowadzenia Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem.
 2. Reklamacje, o których mowa w ppkt. 1 powyżej Uczestnik może zgłaszać na adres: ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław, adres e-mail: marketing@zegarki.pl, nr telefonu: 508 183 597.
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Uczestnik powinien podać swoje imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz powód reklamacji.
 4. Organizator rozpatruje reklamację w terminie do 30 dni.

VI.          POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Uczestnik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Uczestnikiem a Organizatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do
   której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii
   konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

  2. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VII.          PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Zakazane jest wykorzystywanie Fanpage oraz udziału w Konkursie w celu prowadzenia przez Uczestnika działalności, która naruszałaby interes Organizatora, tj. w szczególności działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu, działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Organizatora, tematem Zadania konkursowego, działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 2. Uczestnik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania z Fanpage i brania udziału w Konkursie w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Fanpage niezamówionej informacji handlowej (spam),
  3. korzystania z Fanpage i udział w Konkursie w sposób nieuciążliwy dla innych Uczestników oraz dla Organizatora,
  4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Fanpage jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  5. brania udziału w Konkursie oraz korzystania z Fanpage w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 3. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, Organizator po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

VIII.        POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Organizator ma prawo do modyfikacji treści Regulaminu, przy czym zmiany Regulaminu nie wpływają na prawa nabyte przez Uczestników O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Uczestnik zostanie poinformowany poprzez informacje na Fanpage zawierającą zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie.
 3. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.